I disse landene har barn Tourettes syndrom

Tourettes syndrom (TS) er en arvelig tilstand som finnes i alle verdens kriker og kroker.

Det spiller ingen rolle om folk blir født i Norge, Japan, Argentina eller Marokko – man finner barn og voksne med Tourettes syndrom i alle land og kulturer over hele kloden.

Forekomsten mellom ulike land kan variere (det varierer hvor mange barn pr. 1000 som har TS-diagnosen i ulike land). Denne variasjonen kan ha flere ulike årsaker.

Skam over dårlig psykisk helse

En av årsakene til variasjonene i forekomsten mellom ulike land kan være at mange ikke mottar utredning eller behandling på grunn av skam.

I mange land, og mange kulturer rundt omkring i verden er psykisk helse fortsatt et ikke-tema. I noen familier kan man risikere å bli utstøtt dersom man strever med psykiske vansker. Dette kan gjøre at mange med Tourettes syndrom aldri får den utredningen eller behandlingen de er i behov av, og derfor heller ikke blir med i statistikken over tilfeller av TS.

Variert kunnskap i helsevesenet

Også i Norge finner vi regionale forskjeller mellom forekomsten av personer med Tourettes syndrom.

Ulik kompetanse kan være en av årsakene til forskjellene. Klinikere som jobber ofte med personer med TS vil ha økt gjenkjennelseskompetanse. Det vil si at de oftere oppdager «gråsonetilfellene», for eksempel hos de som har milde eller utypiske tics som mindre erfarne klinikere kanskje aldri hadde oppdaget.

Disse forskjellene kan vi også finne andre steder i verden.

Opphopning av Tourettes syndrom i ulike områder

Som med andre utviklingsforstyrrelser kan det finnes opphopning av Tourettes syndrom i ulike områder.

Statistisk sett vil personer med Tourettes syndrom (TS) har flere sosiale vansker, mer utfordringer med rus og høyere forekomst av psykiske vansker enn personer uten TS.

Dette kan medføre at det i noen nabolag eller bydeler finnes en opphopning av personer med TS. Folk bosetter seg ofte i områder hvor også naboene er del av det samme sosiale status, med de samme utfordringene.

Etnisitet eller sosial status kan ikke forutsi om noen får Tourettes syndrom

Tourettes syndrom finnes i alle verdens etnisiteter, blant alle verdens sosiale lag av befolkningen.

group of people on road with assorted color smokes
Bilde av GEORGE DESIPRIS på Pexels.com

Uenighet om diagnosekriterier

Enda en årsak til at forekomsttallene varierer mellom ulike land kan være at det lenge har vært tvil blant klinikere om hvordan Tourettes syndrom skal defineres, og hvilke kriterier som skal benyttes for å inkludere eller ekskludere personer i diagnosen.

Et eksempel er at det noen steder i verden fortsatt er en oppfatning om at utbrudd av banneord er en nødvendig del av diagnosen, mens man i andre steder har felles forståelse om at det bare er et fåtall av personer med TS som strever med denne type tics.

En landsdekkende tilstand

Vi finner barn og voksne med Tourettes syndrom i alle verdens land, i alle verdens kulturer, i alle sosiale lag og grupperinger.